ΠΟΛΙΤΙΚΗ Whistleblowing

Η SHOP & TRADE A.E. στηρίζει την ειλικρίνεια και την ηθική σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Η SHOP & TRADE A.E. δεσμεύεται να λειτουργεί με διαφάνεια και να τηρεί υψηλά πρότυπα δεοντολογίας.

Η ασφάλεια και η φήμη όλων όσων επηρεάζονται από την Η SHOP & TRADE A.E. είναι πολύ σημαντικές για της Εταιρεία. Γι’ αυτό, η Η SHOP & TRADE A.E. προσφέρει έναν μηχανισμό καταγγελίας δυσλειτουργιών. Μέσω αυτού του μηχανισμού, μπορείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε περιστατικό θεωρείτε ότι δεν συνάδει με τις αξίες της Εταιρείας μας ή με το νομικό πλαίσιο. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οδηγίες για την υποβολή καταγγελίας, μπορείτε να βρείτε στην πολιτική καταγγελίας δυσλειτουργιών που ακολουθεί.

Ο μηχανισμός καταγγελίας δυσλειτουργιών λειτουργεί προληπτικά, μειώνοντας τυχόν επιχειρηματικούς κινδύνους. Παράλληλα, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την καλλιέργεια ηθικής κουλτούρας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες και το κοινό.

Newsletter

Signup to our newsletter & get our latest news.