Trail Running Workshop

Trail Running Workshop - Όροι συμμετοχής

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων “TRAIL RUNNING WORKSHOP» η εταιρεία “Shop & Trade ΑΕΒΕ” (εφεξής καλούμενη “Διοργανώτρια”) διοργανώνει στο Salomon Store (Κολοκοτρώνη 8, Κηφισιά), στις 12.07.2019, στις 19.00 το “Trail Running Workshop” (εφεξής η «Εκδήλωση’).


Οι συμμετέχοντες απαιτείται να είναι ενήλικοι άνω των δεκαοχτώ ετών,  σε αντίθετη περίπτωση, να έχουν την έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους και να είναι απόλυτα υγιείς. 


Οι εγγραφές πραγματοποιούνται σε ειδική προς το σκοπό αυτό φόρμα, στη σελίδα του καταστήματος Salomon Store, που τηρεί η Διοργανώτρια στο Facebook (https://www.facebook.com/SalomonStoreAthensKifisia) από τη Παρασκευή 05.07.2019 στις 12.00 έως τη Πέμπτη 11.07.2019 στις 17.00. Το Workshop θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή, στις 12.07.2019, στις 19.00 με την καθοδήγηση του αθλητή της Salomon Hellas Γιώργου Διαλεκτού και περιλαμβάνει μία προπόνηση για το ορεινό τρέξιμο η οποία θα έχει εκκίνηση και τερματισμό το Salomon store (Κολοκοτρώνη 8, Κηφισιά).


Η φόρμα την οποία καλείστε να συμπληρώσετε για την εγγραφή σας, συμπληρώνεται με τα εξής στοιχεία: το Ονοματεπώνυμο, το email, το κινητό τηλέφωνο, την πόλη και τον Τ.Κ.

 

Η Διοργανώτρια διατηρεί Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία (N. 2472/1997 και Ν. 3471/2006 και τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα  11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης αντίστοιχα), όπως αυτά εξειδικεύονται περαιτέρω δυνάμει των άρθρων 6-12 του Ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και τα άρθρα 16, 17, 18, 21 και 22 του ΓΚΠΔ (δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής/στη λήθη, περιορισμού επεξεργασίας, εναντίωσης και αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων), μπορείτε να απευθυνθείτε στην Διοργανώτρια στα τηλέφωνα παρακάτω. Η Διοργανώτρια είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με όσα προαναφέρθηκαν. 


Διάβασα τους ως άνω όρους συμμετοχής τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.


Ειδικότερα, αναφορικά με την κατάσταση της υγείας μου δηλώνω υπεύθυνα ότι με ατομική μου ευθύνη και αφού έκανα πρόσφατα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες βεβαιώνουν την καλή μου υγεία και φυσική κατάσταση, επιθυμώ να λάβω μέρος στις παραπάνω διαδρομές της επιλογής μου. Αναγνωρίζω ότι η συμμετοχή μου στις διαδρομές μπορεί να περιλαμβάνει κινδύνους ατυχημάτων, προσωπικού τραυματισμού και απώλειας ή ζημίας περιουσιακών στοιχείων. Αποδέχομαι ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού ιδιοκτησίας μου (για ενδεχόμενα προβλήματα, βλάβη της υγείας μου ή τραυματισμό που μπορεί να υποστώ κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης ή μετά το πέρας αυτής. Φέρω αποκλειστικά την ευθύνη της συμμετοχής μου και οποιουδήποτε συμβάντος και δηλώνω ότι παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον της Διοργανώτριας και όλων των εμπλεκομένων για τυχόν ζημία από οποιαδήποτε αιτία. Κατανοώ και έχω εξετάσει και αξιολογήσει τη φύση, το εύρος και την έκταση των σχετικών κινδύνων και επιλέγω εθελοντικά και ελεύθερα να αναλάβω τους εν λόγω κινδύνους. Επιπλέον συμφωνώ ότι θα συμμορφώνομαι με τις εύλογες οδηγίες και υποδείξεις των υπευθύνων της Εκδήλωσης κατά την εξέλιξη της. Επίσης βεβαιώνω ότι η Διοργανώτρια δεν μου έχει κάνει καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα, την κατάσταση ή την ασφάλεια των διαδρομών. 


Τέλος, δηλώνω ρητά, ότι η συμμετοχή μου στην Εκδήλωση, συνιστά αποδοχή και συναίνεση εκ μέρους μου στην επεξεργασία (τήρηση αρχείου) από τη Διοργανώτρια των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της αίτησης συμμετοχής μου στην Εκδήλωση, στη λήψη φωτογραφιών, φιλμ και video κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης και στη δημοσίευση αυτών, καθώς και τυχόν δηλώσεών μου, προφορικών ή γραπτών, από τη συμμετοχή μου στην Εκδήλωση σε σελίδες που τηρεί η Διοργανώτρια ή/και η εταιρεία Salomon στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook – Instagram), σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας, τους όρους της οποίας ανέγνωσα στην ιστοσελίδα http://www.shopandtrade.gr/, και κατανόησα πλήρως.

COOKIES POLICY

Shop and trade uses cookies.By using this site, you accept their use.

I AGREE